REGULAMIN

Akademii Sportu „MAM FUN”


Zasady ogólne

1. Zawodnikiem Akademii Sportu „MAM FUN” może zostać każde dziecko, które ukończyło 5 rok życia i nie jest pełnoletnie, w tym także dzieci będące zawodnikami innych klubów sportowych, zarówno chłopcy jak i dziewczynki.

2. Akademia Sportu „MAM FUN” prowadzi zajęcia rekreacji ruchowej związanej z piłką nożną dla dzieci.

3. Zajęcia odbywają się w trybie grupowym.

4. Zajęcia treningowe mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie. *nie dotyczy dzieci zabieranych i odprowadzanych przez trenerów do świetlicy szkolnej.

5. Zajęcia w Akademii Sportu „MAM FUN” są płatne. Opłatę za szkolenie należy wpłacać z góry za każdy miesiąc w terminie do 10 każdego miesiąca na konto Akademii. Przykład: za miesiąc maj trzeba dokonać wpłaty do 10 maja. 

6. Opuszczenie kilku treningów z powodu choroby lub innych przyczyn nie jest podstawą do obniżenia lub zwolnienia z opłaty miesięcznej dla członka Akademii Sportu „MAM FUN”.

7. W razie przypadków losowych Akademia Sportu „MAM FUN” zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć, o czym opiekun prawny dziecka zostanie powiadomiony.

8. Opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z prawdą wypełnienia karty zgłoszeniowej, w tym przede wszystkim informacji o stanie zdrowia dziecka i ewentualnych przeciwwskazań do udziału w zajęciach.

9. Każdy nowy zawodnik zostaje dopuszczony do udziału w zajęciach piłkarskich na podstawie karty zgłoszeniowej, podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) i dokonaniu opłaty wpisowej. 

10. Za ewentualne szkody związane z nieodpowiednim zachowaniem podopiecznego na zajęciach piłkarskich odpowiada opiekun prawny dziecka.

11. Akademia Sportu „MAM FUN” nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.

 


I. Zawodnik Akademii Sportu „MAM FUN” zobowiązuje się do:

1. Godnie reprezentować barwy klubowe zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym.

2. Przestrzegać regulaminu obiektu na którym odbywają się zajęcia.

3. Szanować i słuchać poleceń trenerów i innych pracowników Akademii Sportu „MAM FUN”

4. Być sumiennym i zdyscyplinowanym.

5. W trakcie treningu skupiać się na wykonywanych ćwiczeniach.

6. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi.

7. W czasie wolnym doskonalić elementy piłkarskie poznane na treningu.

8. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika Akademii Sportu „MAM FUN”.


II. Rodzice (opiekunowie) zobowiązują się:

1. Rodzice i opiekunowie prawni nie mogą przebywać na terenie boiska treningowego, przeszkadzać trenerowi w prowadzeniu zajęć, wygłaszać uwag i opinii w trakcie zajęć oraz w obecności zawodników. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami powinni zgłaszać się indywidualnie do trenera prowadzącego po zajęciach. 

2. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

3. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie, akceptować wszystkie decyzje sędziego i nie obrażać drużyny przeciwnej.

4. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek do 10 – go dnia każdego miesiąca. 

5. W uzasadnionych indywidualnych przypadkach na podstawie wniosku rodzica/opiekuna istnieje możliwość przesunięcia terminu wniesienia opłaty miesięcznej, po wcześniejszym uzgodnieniu koordynatorem.

6. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić Akademie Sportu „MAM FUN” pisemnie lub  za pomocą poczty elektronicznej, najpóźniej do 25 – go dnia poprzedzającego następny miesiąc. Brak złożenia rezygnacji jest jednoznaczny z naliczaniem składek w kolejnych miesiącach.


III. Postanowienia końcowe

Akademia Sportu „MAM FUN” zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

1. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wykluczenia z Akademii Sportu „MAM FUN”.

2. Wszystkie pozostałe sprawy, których nie określa niniejszy regulamin ma prawo i obowiązek rozstrzygać trener/koordynator Akademii Sportu „MAM FUN” – mgr Marek Frączyk.